Winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

  • Grootste van de BeneluxGrootste van de Benelux
  • Veilig betalenVeilig betalen
  • Voor 15.00u besteld = zelfde dag verzonden.Voor 15.00u besteld = zelfde dag verzonden.
  • Gratis bezorgen boven €25Gratis bezorgen boven €25

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap floralehaircareshop24.com., tevens h.o.d.n. floralehaircareshop24.com gevestigd te Maastricht, Volmolen 31, K.v.K. nr. 14096102.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Onder ‘floralehaircareshop24.com’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de besloten vennootschap haircareshop24.com
1.2. De gebruiker van de algemene voorwaarden, zal als “de klant” of “u” worden aangeduid.
1.3. Deze voorwaarden zijn integraal geplaatst op de webshop.
1.4. Een met floralehaircareshop24.com gesloten overeenkomst wordt ook wel aangeduid als “bestelling”.
1.5. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met floralehaircareshop24.com voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4. zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien floralehaircareshop24.com voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden
dient in te schakelen.
1.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door floralehaircareshop24.com erkend.
1.8. In het geval de algemene voorwaarden en een “overeenkomst” onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de “overeenkomst”.
1.9. Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk
benadert.
1.10. floralehaircareshop24.com is een handelsonderneming en niet de producent van de door haar geleverde goederen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door floralehaircareshop24.com.
2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod. Een overeenkomst langs elektronische weg komt pas tot stand, nadat u de algemene voorwaarden
hebt gezien en al dan niet hebt opgeslagen of geprint, waarbij is verklaard (middels een daartoe aangewezen bevestigingsknop of het aanvinken van een bevestigingsvakje)
daarvan kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.
2.3. Indien de aanvaarding van een aanbod van floralehaircareshop24.com door de klant langs elektronische weg geschied, zal floralehaircareshop24.com u de totstandkoming van de overeenkomst
onverwijld bevestiging op het door de klant opgegeven e-mailadres.
2.5. Feitelijke uitvoering door floralehaircareshop24.com of een door floralehaircareshop24.com verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.6. Indien niet binnen 8 dagen, schriftelijk of per e-mail, de juistheid van de inhoud van deze bevestiging wordt betwist, zijn floralehaircareshop24.com en de klant hieraan gebonden.
2.7. Aanbiedingen van floralehaircareshop24.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.8. floralehaircareshop24.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
2.9. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
2.10. Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in artikel 7:45 Burgerlijk Wetboek. U heeft zeven (7) werkdagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te
beoordelen of de bestelde artikelen en/of diensten voldoen en floralehaircareshop24.com van het tegendeel in kennis te stellen dan wel uw bestelling te retourneren, in welk geval de overeenkomst
alsnog wordt geacht te zijn ontbonden. Na afloop van deze termijn komt de koop automatisch definitief tot stand en wordt u eigenaar van het/de artikel(en).
2.11. Het in artikel 2.10 gestelde geldt uitdrukkelijk niet voor producten als bedoeld in artikel 7:46d lid 4b sub 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek, waaronder in ieder geval cosmetica- en haarproducten,
waarvan de verpakking (tubes, flessen, flacons, strips of anderszins) is of dient te worden verbroken, alsook producten gefabriceerd op verzoek en volgens specificaties van
de klant, producten die persoonlijk van aard zijn en/of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of (snel) kunnen bederven of verouderen (na opening van de verpakking).
2.12. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt floralehaircareshop24.com dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen
na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven in Euro’s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2. floralehaircareshop24.com garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke
regelingen en/of bepalingen.
3.3. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4. floralehaircareshop24.com is niet gebonden aan haar aanbod of prijsstelling, indien sprake is van kennelijke verschrijvingen, druk-, zet-, kleur- of programmeerfouten in haar magazines,
mailings of op de website.

Artikel 4. Aflevering
4.1. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze ten spoedigste na ontvangst van de bestelling én betaling verzonden.
Voor verzenden van bestelde zaken kan floralehaircareshop24.com verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij floralehaircareshop24.com bekende
afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2. De klant dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de klant gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening
en risico van de klant.
4.4. Aan de leveringsplicht van floralehaircareshop24.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door floralehaircareshop24.com geleverde zaken één keer aan de klant op het door
hem aangegeven adres zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering, behoudens tegenbewijs.
4.5. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor
rekening van de klant.
4.6. Voor bestellingen binnen Nederland en België tot € 25,00 berekent floralehaircareshop24.com € 5,00 verzendkosten. Bestellingen boven de € 25,00 zijn zonder verzendkosten.
Verzendkosten voor bestellingen buiten Nederland zijn afhankelijk van de aanvraag.
4.7. Zodra het pakket verzonden is verzendt floralehaircareshop24.com aan de klant een ‘verzendbevestiging’ op het door de klant aangegeven e-mailadres. Indien het bestelde product niet
meer te leveren is, of niet binnen de levertermijn te leveren is, neemt floralehaircareshop24.com contact op met de klant. Wanneer de bestelling zonder opgaaf van redenen van de zijde van
floralehaircareshop24.com niet binnen vier dagen na ontvangst van de verzendbevestiging is afgeleverd, dient de klant floralehaircareshop24.com onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.
4.8. Indien u verhuisd bent en dit niet schriftelijk aan floralehaircareshop24.com heeft kenbaar gemaakt, dan geldt aflevering aan het ten tijde van het plaatsen van de bestelling bij floralehaircareshop24.com bekende adres als een geldige levering.
4.9. floralehaircareshop24.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden als gevolg van het niet tijdig doorgeven van een gewijzigd adres. Eventuele tengevolge hiervan
ontstane extra of aanvullende bezorg-, vervoers- of retourkosten komen voor uw rekening.

Artikel 5. Levertijd
5.1. Een door floralehaircareshop24.com opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst na ontvangst van de betaling van de factuur aan en nadat alle
benodigde gegevens in het bezit van floralehaircareshop24.com zijn, waarna floralehaircareshop24.com zal overgaan om binnen twee dagen te leveren, behoudens overmacht (zie artikel 7).
5.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal floralehaircareshop24.com bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen zeven dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk
is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de klant (opdrachtgever) binnen vier dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te
annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1. Onverminderd de rechten van floralehaircareshop24.com op basis van de wet is floralehaircareshop24.com gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de
klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant ingeval (niet limitatief gesteld):
a. na het sluiten van de overeenkomst aan floralehaircareshop24.com omstandigheden ter kennis komen die floralehaircareshop24.com goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
b. floralehaircareshop24.com het vaste woon- of verblijfplaats van de klant niet eenduidig kan vaststellen;
c. floralehaircareshop24.com gegronde twijfel heeft over de juistheid van de via internet verzonden betalings-, persoons-, adres- of contactgegevens;
d. floralehaircareshop24.com bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie);
e. het faillissement van de klant is uitgesproken of een eigen aanvraag tot faillissement door klant, surseance van betaling of liquidatie is aangevraagd/aangevangen of een besluit daartoe
door de klant is genomen, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot materialen waarvan floralehaircareshop24.com zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd, is floralehaircareshop24.com bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3. Ingeval de klant rechtsgeldig gebruik maakt van zijn recht op ontbinding en het product retour zendt, komt de retourzending en de daarmee gepaardgaande kosten voor voor diens
eigen rekening en risico.
6.4. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot retourzending, daarvan binnen de termijn van zeven werkdagen na aflevering melding te maken bij floralehaircareshop24.com. De klant
dient, desgevraagd door floralehaircareshop24.com, te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk tien werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging.
6.5. Retourzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij
de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigd
floralehaircareshop24.com na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen dertig dagen na goede ontvangst van
de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht
7.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop floralehaircareshop24.com geen invloed heeft
en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij floralehaircareshop24.com en/of toeleveranciers, storingen in het
internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat floralehaircareshop24.com de verbintenis had moeten
nakomen.
7.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door floralehaircareshop24.com niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4. Indien floralehaircareshop24.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1. floralehaircareshop24.com biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, onverminderd evenwel de rechten en
plichten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2. floralehaircareshop24.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen
t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant
(alvorens over te gaan tot terugzending aan floralehaircareshop24.com deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan floralehaircareshop24.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan floralehaircareshop24.com schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na
constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4. Indien klachten van de klant door floralehaircareshop24.com gegrond worden bevonden, zal floralehaircareshop24.com naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van floralehaircareshop24.com en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van floralehaircareshop24.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering
van floralehaircareshop24.com gedekte bedrag.
8.5. Iedere aansprakelijkheid van floralehaircareshop24.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan
ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.6. floralehaircareshop24.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.7. Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de klant jegens floralehaircareshop24.com in gebreke is;
b) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van floralehaircareshop24.com en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
8.8. Een beroep op deze garantie is enkel geldig onder overlegging van het garantiebewijs en factuur.

Artikel 9. Betaling.
9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de de bestelling vooruit te worden betaald middels een overschrijving per bank of giro. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2. Na het verstrijken van tien dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare
bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van floralehaircareshop24.com en de verplichtingen van de klant jegens
floralehaircareshop24.com onmiddellijk opeisbaar.
9.4. Indien floralehaircareshop24.com haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, met een minimumbedrag van € 250,00.
9.5. Indien floralehaircareshop24.com kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door floralehaircareshop24.com aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij de floralehaircareshop24.com zolang de klant de vorderingen van floralehaircareshop24.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van floralehaircareshop24.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen
nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2. De door floralehaircareshop24.com geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4. De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan floralehaircareshop24.com of een door floralehaircareshop24.com aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin
floralehaircareshop24.com haar eigendomsrechten wilt uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5. Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht floralehaircareshop24.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy
11.1. floralehaircareshop24.com respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders
aangegeven. Deze informatie wordt door floralehaircareshop24.com niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een ander wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van floralehaircareshop24.com kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie
kan binnen floralehaircareshop24.com (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te
maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van floralehaircareshop24.com. De klant geeft hier
uitdrukkelijk toestemming voor.
11.3. floralehaircareshop24.com is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die
informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van floralehaircareshop24.com, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. floralehaircareshop24.com is gerechtigd informatie
over gebruikers vrij te geven wanneer floralehaircareshop24.com te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.
11.4. floralehaircareshop24.com verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het
gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.
11.5. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor floralehaircareshop24.com geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking
tot de door floralehaircareshop24.com geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij floralehaircareshop24.com
en/of haar leveranciers.
12.2. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de
uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van floralehaircareshop24.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Elke met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten
overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op Nederlands grondgebied. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
14.1. De klant kan voor vragen en/of klachten bellen naar floralehaircareshop24.com‘s Customer Care helpdesk op het nummer 043 - 321 53 91, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
8.30 uur-17.30 uur. Klachten worden doorgaans binnen dertig dagen behandeld.
Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
Artikel 15. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
15.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met floralehaircareshop24.com, ongeacht of het levering van goederen of diensten betreft.

Even geduld...

Toegevoegd aan je winkelwagen

{{var product.name}} is aan je winkelwagen toegevoegd. Winkel verder of reken direct af.

Verder winkelen Naar kassa en afrekenen

Verwijderd uit je winkelwagen